เส้นทางค้นหา

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางการฝึกอบรม

ตารางการฝึกอบรม โครงการอบรมลูกเสือ -  เนตรนารี แกนนำร่วมกับชุมชน  ต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

ช่วงเวลา
กิจกรรม
เวลา
ผู้รับผิดชอบ
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น.
ลูกเสือรายงานตัว
๓๐ นาที
ครูวารินทร์
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น.
ปฐมนิเทศ
๓๐ นาที

๐๙.๐๐- ๐๙.๔๕น.
พิธีเปิดการฝึกอบรม
-ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-ประธานถวายพวงมาลัย และจุดธูปเทียนถวายสักการะพรพบรมรูป ร.๖
-ถวายราชสดุดี
-ผอ.ฝึกกล่าวรายงาน
-ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม
๔๕ นาที

๐๙.๔๕-๑๐.๑๕น.
พิธีเปิดรอบเสาธง
๓๐ นาที

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐น.
พัก  รับประทานอาหารว่าง
๑๕ นาที

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐น.
สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
๙๐ นาที
ปปส.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.
พัก  รับประทานอาหารกลางวัน
๖๐นาที

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐น.
ความรู้เรื่องยาเสพติด
๙๐นาที
ปปส.
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕น.
พัก   รับประทานอาหารว่าง
๑๕นาที

๑๔.๔๕-๑๖.๓๐น.
Walk Rally ยาเสพติด
๑๕นาที
ปปส.
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐น.
พัก
๖๐นาที

๑๗.๓๐ ๑๘.๓๐น.
รับประทานทานอาหารเย็น
๖๐นาที

๑๘.๐๐ น.
ชักธงลง
-

๑๘.๓๐-๒๐.๐๐น.
นันทนาการและเกม
๙๐นาที

๒๐.๐๐-๒๒.๐๐น.
ลูกเสือกับทักษะชีวิต
๑๒๐นาที
รองฯกมล
๒๒.๐๐น.
นัดหมาย สวดมนต์ แยก นอนวันที่     มิถุนายน    ๒๕๕๕ 

ช่วงเวลา
กิจกรรม
เวลา
ผู้รับผิดชอบ
๐๕.๐๐-๐๖.๓๐น.
ตื่นนอน  กายบริหาร
๙๐นาที

๐๖.๓๐-๐๗.๓๐น.
ภารกิจส่วนตัว เตรียมรับการตรวจเยี่ยม
๖๐นาที

๐๗.๓๐-๐๘.๐๐น.
ตรวจเยี่ยมค่าย
๓๐นาที

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น.
รับประทานอาหารเช้า
๓๐นาที

๐๘.๓๐-๐๙.๑๕น.
พิธีรอบเสาธง  รายงานการตรวจเยี่ยม
๔๕นาที

๐๙.๑๕-๐๙.๓๐น.
เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
๑๕นาที

๐๙.๓๐- ๑๒.๐๐น
โทษ พิษภัยและการบำบัดรักษายาเสพติด
๙๐นาที
สธอ.ดำเนินสะดวก
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.
พัก  รับประทานอาหารกลางวัน
๖๐นาที

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐น.
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
๙๐นาที
สธอ.ดำเนินสะดวก
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕น.
พัก   รับประทานอาหารว่าง
๑๕นาที

๑๔.๔๕-๑๖.๓๐น.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๗๕นาที
สภ.หลักห้า
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐น.
พัก เตรียมการแสดงรอบกองไฟ
๖๐นาที

๑๗.๓๐ ๑๘.๓๐น.
รับประทานทานอาหารเย็น
๖๐นาที

๑๘.๐๐ น.
ชักธงลง
-

๑๘.๓๐-๒๐.๐๐น.
พิธีการชุมนุมรอบกองไฟ
๗๕นาที

๒๐.๐๐-๒๒.๐๐น.
การชุมนุมรอบกองไฟ
๑๒๐นาที

๒๒.๐๐น.
นัดหมาย สวดมนต์ แยก นอน
-
วันที่        มิถุนายน    ๒๕๕๕ 

ช่วงเวลา
กิจกรรม
เวลา
ผู้รับผิดชอบ
๐๕.๐๐-๐๖.๓๐น.
ตื่นนอน  กายบริหาร
๙๐นาที

๐๖.๓๐-๐๗.๓๐น.
ภารกิจส่วนตัว เตรียมรับการตรวจเยี่ยม
๖๐นาที

๐๗.๓๐-๐๘.๐๐น.
ตรวจเยี่ยมค่าย
๓๐นาที

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น.
รับประทานอาหารเช้า
๓๐นาที

๐๘.๓๐-๐๙.๑๕น.
พิธีรอบเสาธง  รายงานการตรวจเยี่ยม
๔๕นาที

๐๙.๑๕-๐๙.๓๐น.
เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
๑๕นาที

๐๙.๓๐- ๑๒.๐๐น
การปฏิบัติสมาธิควบคุมจิต ลดการติดยา
๙๐นาที
พระครูสมุหรวีโรจน์
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.
พัก  รับประทานอาหารกลางวัน
๖๐นาที

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.
การสร้างเครือข่ายต้านภัยยาเสพติด
๖๐นาที
สภ.หลักห้า
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕น.
พัก   รับประทานอาหารว่าง
๑๕นาที

๑๔.๑๕-๑๕.๓๐น.
พิธีปิดค่ายพักแรม
๗๕นาทีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น